نویسنده = ���������� ������
تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر مراغه)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 315-335

10.22059/jurbangeo.2017.214644.541

هوشنگ سرور؛ حسن آهار؛ امیرعلی ذولفقاری؛ حدیثه قیصری