نویسنده = �������������� ����������������
تبیین مفهوم عدالت فضایی در اجرای طرح‌های جامع شهری (نمونۀ موردی: شهر گلپایگان)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 981-1008

10.22059/jurbangeo.2021.320480.1478

اعظم افشارنیا؛ اسفندیار زبردست؛ مرتضی طلاچیان