نویسنده = ������ ������������ ��������������
بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 489-510

10.22059/jurbangeo.2020.293129.1197

اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ مهناز کشاورز؛ مجید جلالوندی


سنجش ظرفیت اجتماعی در پذیرش اصول رشد هوشمند در نواحی شهری (مطالعۀ موردی: کاشان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 239-264

10.22059/jurbangeo.2019.226756.668

اسماغیل علی‌اکبری؛ محسن شاطریان؛ فاطمه شیخ‌زاده


توسعۀ شهری دانش‌بنیان؛ تدوین نقشۀ راهبردی کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 151-170

10.22059/jurbangeo.2019.274413.1050

اسماعیل علی‌اکبری؛ مجید اکبری