نویسنده = ���������� ����������������� ����������
سنجش اندرکنش مکانی ناشی از الگوی همجواری زیرساختی در شهر اهواز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-148

10.22059/jurbangeo.2023.353610.1778

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ علیرضا پرویزیان