نویسنده = یونس غلامی بیمرغ
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی سناریوهای مختلف پراکنش فضایی کاربری‌های شهری به‌منظور کاهش حجم ترافیک (مطالعة موردی: کاربری‌های آموزشی شهر کاشان)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 491-507

10.22059/jurbangeo.2019.273459.1040

یونس غلامی بیمرغ؛ سید احمد حسینی؛ محسن شاطریان؛ اکرم محمدی؛ ابوالفضل دهقان جزی


3. سنجش و ارزیابی اجرای طرح پیاده‌محوری در بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ساکنان و کسبه

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22059/jurbangeo.2017.63060

یونس غلامی؛ محسن شاطریان؛ محمدرضا بسحاق؛ معصومه جهانی


4. پیش‌بینی فضاهای آسیب‌پذیر شهر مشهد هنگام وقوع زلزله

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 55-67

10.22059/jurbangeo.2015.54439

یونس غلامی؛ سلمان حیاتی؛ محمد قنبری؛ آسیه اسماعیلی