نویسنده = ���������� ���� ������������ ������ ��������