نویسنده = ������������ ������������
مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-88

10.22059/jurbangeo.2016.58122

سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ داریوش داستان