نویسنده = ���������� ��������
بررسی و بازخود محیط طبیعی در توسعه فیزیکی- کالبدی شهر گله دار

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 383-405

10.22059/jurbangeo.2015.55889

اکبر کیانی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ مهدی نوری