نویسنده = شهریور روستایی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 471-489

10.22059/jurbangeo.2019.253968.880

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی


4. شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-111

10.22059/jurbangeo.2018.232073.709

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی