نویسنده = �������� ���������������� ������
تحلیل فضایی امنیت در پارک‌های شهر تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 491-510

10.22059/jurbangeo.2018.246430.822

حسین نظم‌فر؛ سعیده علوی؛ علی عشقی چهاربرج