نویسنده = محسن احدنژاد روشتی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی نظم مکنون مدیریت قدرت در تولید متن/فضا از منظر گفتمان انتقادی(مورد پژوهی : محله اسلام آباد شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1400

10.22059/jurbangeo.2021.320361.1477

ابوالفضل مشکینی؛ محسن احدنزادروشتی؛ سعید نجفی