نویسنده = ���������� ������������ ����������
ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر فیروزآباد)

دوره 5، شماره 2، تیر 1396، صفحه 337-356

10.22059/jurbangeo.2017.203687.435

محسن پورخسروانی؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی رحیمی