نویسنده = �������������� �������������� ��������������
تخمین زمان سفر وسایل نقلیه جمع‌آوری پسماند درمانی با استفاده از الگوریتم‌های شبکه عصبی مصنوعی مکانی زمانی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 75-92

10.22059/jurbangeo.2020.305274.1328

کیوان باقری؛ نجمه نیسانی سامانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ آرا تومانیان؛ لیلا حاجی بابایی


تحلیل مکانی و ارزیابی فضاهای شهری از منظر شهر دوستدار سالمند (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 371-389

10.22059/jurbangeo.2020.295771.1215

علی حسینقلی زاده؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ مهسا نخستین روحی؛ فخرالدین حاجیلو


پتانسیل‌یابی مناطق توسعۀ شهری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 175-196

10.22059/jurbangeo.2018.246068.816

میلاد باقری؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ عبدالخالق چارکانه؛ کیوان باقری