نویسنده = �������� ���������� ��������
بررسی تأثیر عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در مجتمع‎های مسکونی در مشهد

دوره 4، شماره 4، دی 1395، صفحه 653-671

10.22059/jurbangeo.2016.62200

شهاب عباس زاده؛ فرزانه گوهری؛ اباصلت عسکری رابری