نویسنده = �������������� ��������������
سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 233-255

10.22059/jurbangeo.2022.334746.1623

محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان


سنجش جدایی گزینی فضایی – اجتماعی گروه های تحصیلی و شغلی در شهر اربیل

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 73-92

10.22059/jurbangeo.2022.344959.1711

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


سنجش سطح پایداری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر اردبیل به‌کمک مدل بارومتر پایداری

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 601-628

10.22059/jurbangeo.2019.279707.1088

محمد حسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ ارسطو یاری حصار