نویسنده = �������� �������� ��������
سازمان‌یابی فضایی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کلان‌شهر تبریز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-104

10.22059/jurbangeo.2017.63065

سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ شاهرخ زادولی‌ خواجه