نویسنده = ���������� ���������� ��������
تأثیر آسیب‌های اجتماعی بر زیست پذیری در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: شاهین‌دژ)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-50

10.22059/jurbangeo.2021.301572.1273

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده