نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی ژئومورفولوژیکی تناسب زمین برای گسترش کالبدی شهر سنندج با اعمال مناطق ممنوعه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 127-145

10.22059/jurbangeo.2017.63213

هادی نیری؛ ممند سالاری؛ حمید گنجائیان؛ خبات امانی