نویسنده = ������������������� �������������� ����������