نویسنده = ������������ ���������� ������������
شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: شهر تبریز

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-132

10.22059/jurbangeo.2022.335543.1627

نادر تابعی؛ فریدون بابایی اقدم؛ هادی حکیمی