نویسنده = ���������� �������� ��������
تبیین الگوی مدیریت هوشمند شهری، راهکاری نوین برای بهبود حکمرانی شهری

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 743-762

10.22059/jurbangeo.2019.276474.1064

سید احمد حسینی؛ ایلیا لعلی نیت؛ سعید حیدری نیا