نویسنده = ������������ �������� ����������
تبیین اصول، ابعاد و مؤلفه‌های رویکرد شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 391-413

10.22059/jurbangeo.2020.298673.1241

محمود جمعه پور؛ سیده شبناز اتحاد؛ فرشاد نوریان