نویسنده = �������������� ����������������
تحلیل مکانی و ارزیابی فضاهای شهری از منظر شهر دوستدار سالمند (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 371-389

10.22059/jurbangeo.2020.295771.1215

علی حسینقلی زاده؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ مهسا نخستین روحی؛ فخرالدین حاجیلو