نویسنده = �������������� ���������������� ��������
تبیین چارچوب بهینۀ تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 615-635

10.22059/jurbangeo.2021.313333.1400

مریم کنگرانی فراهانی؛ میثم بصیرت؛ مرجان شرفی