نویسنده = �������� ������������ ������������ ��������
تحلیل فضایی-زمانی فرم شهری در کلان‌شهرهای ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 487-506

10.22059/jurbangeo.2021.318936.1460

حسین منصوریان؛ مریم نقدی زادگان جهرمی؛ زینت گومه