نویسنده = ������������ �������� ������������
تحلیل روند و الگوی فضایی پراکنده‌رویی منطقۀ 22 شهر تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 857-879

10.22059/jurbangeo.2021.319342.1463

علی گودرزی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر