نویسنده = ������ ���������������� ����������
شناسایی و اولویت بندی شاخص های مسکن گروه های کم درآمد بر مبنای رویکردی ادراکی-ذهنی مورد پژوهی شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335793.1631

مهران علی الحسابی؛ روزبه دادجو؛ سیدعبدالهادی دانشپور