نویسنده = ������������������ ������������
سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی شهری (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.336711.1643

عامر نیک پور؛ منصوره یاراحمدی