نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تدوین مدل ارزیابی فرم شهری با رویکرد تاب آوری فضایی

دوره 10، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-27

10.22059/jurbangeo.2022.333648.1610

مسعود شفیعی دستجردی؛ آزاده لک؛ علی غفاری