نویسنده = ������������ ������
تدوین مدل ارزیابی فرم شهری با رویکرد تاب آوری فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.333648.1610

مسعود شفیعی دستجردی؛ آزاده لک؛ علی غفاری