کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
تحلیل بافت‌های تاریخی شهری برای مقابله با مخاطرات انسانی مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 589-613

10.22059/jurbangeo.2020.287066.1143

احمد پور احمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی مدیری؛ اشرف عظیم زاده ایرانی


تبیین چارچوب بهینۀ تحقق‌پذیری بازآفرینی خلاق در بافت تاریخی تهران

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 615-635

10.22059/jurbangeo.2021.313333.1400

مریم کنگرانی فراهانی؛ میثم بصیرت؛ مرجان شرفی