کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌های چهارگانة مبلمان شهری
سنجش میزان رضایت‌مندی ساکنان شهری از وضعیت مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: مناطق پنج‌گانۀ شهر زاهدان)

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 735-752

10.22059/jurbangeo.2018.252274.865

مصطفی ایستگلدی؛ فهیمه خواجه‌نبی؛ فاضل حاجی‌زاده؛ نظام‌الدین ستارزاده