کلیدواژه‌ها = رشت
ارائة الگوی منطقه‌بندی شهری بهینه در ایران (نمونة موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 933-955

10.22059/jurbangeo.2021.320159.1475

ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی


سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-125

10.22059/jurbangeo.2017.63212

مریم جعفری مهرآبادی؛ اصغر شکرگزار؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده