کلیدواژه‌ها = توسعة دانش‌بنیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 471-489

10.22059/jurbangeo.2019.253968.880

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی