کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌ها
کاربست روش مرور سیستماتیک ادبیات در شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های شهر خلاق

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 701-722

10.22059/jurbangeo.2019.248581.838

مجتبی امیری؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ کرامت‌اله زیاری؛ حسن اشتری


تحلیل ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 333-348

10.22059/jurbangeo.2019.270214.1007

سید اسحاق جلالیان؛ مهدی سعیدی؛ محمد ویسیان