کلیدواژه‌ها = مکان
تحلیل کیفیت‌های بنیادی محیطی مؤثر بر هنجارهای ادراکی مکان عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 469-488

10.22059/jurbangeo.2020.302047.1280

مهدی سعیدی؛ مصطفی بهزادفر؛ رضا خیرالدین


مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 435-464

10.22059/jurbangeo.2014.53590

یوسف اشرفی؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ مجتبی رفیعیان