کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 471-489

10.22059/jurbangeo.2019.253968.880

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی


5. ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز در برابر مخاطرۀ طبیعی زلزله

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-74

10.22059/jurbangeo.2018.247162.826

محمدرضا پورمحمدی؛ هانیه یوسفی شهیر؛ کریم حسین‌زاده دلیر


6. شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-111

10.22059/jurbangeo.2018.232073.709

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی


7. سازمان‌یابی فضایی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کلان‌شهر تبریز

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-104

10.22059/jurbangeo.2017.63065

سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ شاهرخ زادولی‌ خواجه


8. بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 569-586

10.22059/jurbangeo.2016.62195

ابوالفضل قنبری؛ مهدیه طاهونی؛ ناصر قادری


10. ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهرداری تبریز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-19

10.22059/jurbangeo.2013.50549

محمدرضا پورمحمدی؛ علی طورانی؛ راضیه تیموری؛ اسماعیل احمدی؛ امین صفدری