کلیدواژه‌ها = تبریز
تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌کنندة حکمروایی شهری دانش‌بنیان (مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز)

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 471-489

10.22059/jurbangeo.2019.253968.880

محمدعلی فیروزی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر؛ سعید ملکی


ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های حیاتی کلان‌شهر تبریز در برابر مخاطرۀ طبیعی زلزله

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 55-74

10.22059/jurbangeo.2018.247162.826

محمدرضا پورمحمدی؛ هانیه یوسفی شهیر؛ کریم حسین‌زاده دلیر


شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر گسترۀ فقر شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ آخماقیۀ تبریز)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 91-111

10.22059/jurbangeo.2018.232073.709

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ فاطمه زادولی


سازمان‌یابی فضایی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در کلان‌شهر تبریز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-104

10.22059/jurbangeo.2017.63065

سعید ملکی؛ سعید امان پور؛ شاهرخ زادولی‌ خواجه