تعداد مقالات: 273
1. ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت شهروندان در فرایند مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهرداری تبریز)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-19

10.22059/jurbangeo.2013.50549

محمدرضا پورمحمدی؛ علی طورانی؛ راضیه تیموری؛ اسماعیل احمدی؛ امین صفدری


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-6

10.22059/jurbangeo.2014.54503


4. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-5


5. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-5


6. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-5


7. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-5


8. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-5


9. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-5


10. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-5


11. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-5


13. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2017.66902


15. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2018.68692


17. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2018.69937


19. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2018.71281


21. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-5

10.22059/jurbangeo.2019.75143


24. رویکرد برنامه‌ریزی وکالتی در برنامه‌ریزی شهری (موردپژوهی: شهر سبزوار، محلۀ گلستان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 277-301

10.22059/jurbangeo.2014.53057

مجتبی رفیعیان؛ شیوا آجیلیان ممتاز؛ مهدی شیری پور