دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

ارزیابی وضعیت زیست‌پذیری کلان‌شهرها بر اساس ادبیات جهانی زیست‌پذیری مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.22059/jurbangeo.2024.370143.1901

برهان ویسی ناب؛ فریدون بابایی اقدم


بررسی پتانسیلها و ظرفیت گردشگری تفرجگاه مسگرآباد و ارائه برنامه‌ عملیاتی در منطقه 15 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22059/jurbangeo.2024.366224.1865

حسین ایرجی؛ سعید زنگنه شهرکی؛ ارسطو یاری؛ مریم ابهری؛ علی پورجعفر


تبیین مولفه ها و شاخص های موثر شهر هوشمند بر ارتقاء تاب آوری شهری در برابر کووید-19 (مورد مطالعاتی: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22059/jurbangeo.2024.369884.1895

احمد شاهیوندی؛ محمدحسین پورحسن زاده


مدلسازی ساختاری-تفسیری امنیت غذایی شهر مشهد با رویکرد حکمروایی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22059/jurbangeo.2024.373883.1917

سیده شبناز اتحاد؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد رحیم رهنما


بازخوانی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماع محلی در مواجهه با شرایط بحران (واکاوی روایت و تجربه ساکنان محله سعدی شیراز در سانحه سیل 1398)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22059/jurbangeo.2024.374000.1918

مریم روستا؛ نفیسه کریم کشته؛ زهرا آزرم