دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید، نمونه‌های مطالعه بافت قدیم و شهرک نیایش در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.342934.1697

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


سنجش و ارزیابی پروژه بازآفرینی فرهنگی - اجتماعی فضاهای عمومی با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی و هویت محله‌ایی (مطالعه موردی: پیاده ‌گذرهای تاریخی شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.339760.1667

رسول حیدری سورشجانی؛ ابوذر وفایی؛ کامران دولتیاران


سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک(نمونه مطالعاتی: شهر قزوین و ضیاءآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.340473.1676

آرمین اسلامی؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


تعیین شاخص های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مولفه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344082.1703

صدیقه سلیمانی شیجانی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ منصور یگانه


تحلیل پیکره‌بندی فضایی واحدهای مسکونی و محله‌ای در بافت تاریخی شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.341371.1681

احمد دانائی نیا؛ سیدمحمد حسینی


لسازی ساختاری تأثیرعوامل زمینهای در توسعه حملونقل فعال در دوران اپیدمی کرونا در شهر دورود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22059/jurbangeo.2023.346968.1725

یونس غلامی؛ ابراهیم مولوی؛ هنگامه دالوند


کاوش الگوهای پرتکرار فضایی فعالیتهای شهری مورد مطالعه: بانکها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jurbangeo.2023.347390.1727

حسنعلی فرجی سبکبار


تبیین نقش سرمایه اجتماعی در تحقق تاب آوری اجتماعی در دوران پاندمی کرونا (مطالعه ای در کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.350662.1752

هادی علیزاده؛ مریم محمودی برام


رفتارسنجی شهروندان تهرانی برای مشارکت در انجام کشاورزی شهری (مورد مطالعه: منطقه 22 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22059/jurbangeo.2023.343169.1699

عنایت عباسی؛ حسن صدیقی؛ صدیقه السادات حسینی مفرد