دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

کاوش الگوهای پرتکرار فضایی فعالیتهای شهری مورد مطالعه: بانکها و موسسات مالی و اعتباری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jurbangeo.2023.347390.1727

حسنعلی فرجی سبکبار


تحلیل علم‌سنجی و مرور سیستماتیک متون نظری جهانی در حوزه پیاده‌سازی و اجرای طرح‌های توسعه‌شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22059/jurbangeo.2023.355311.1795

احمد خلیلی؛ امیر حسین بخشی


ارزیابی عوامل موثر بر میزان وابستگی شهروندان به خودروی شخصی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22059/jurbangeo.2023.360138.1828

علی اکبر سالاری پور؛ آرمان حمیدی؛ عارفه یکتا لشکریانی؛ مریم گلپور


استفاده از رویکرد پس‌نگری در تدوین نقشه راه برای چشم‌انداز شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

10.22059/jurbangeo.2023.362508.1846

پارسا ارباب؛ محمدحسن کشاورز شرق؛ مهدی کیائی؛ آرین نصرتی


شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش استرس در پارکهای کوچک محلی در مناطق ۱ و ۴ کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22059/jurbangeo.2023.359378.1823

شادی براتی؛ حمیدرضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ شینا ص برنجی


تحلیلی بر عادت واره های کاربران کافه ها در بلوار دانشگاهِ شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22059/jurbangeo.2023.359858.1825

مریم محمدی؛ رضا فرح بخش دقیق