دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی - کاربردی

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرزندگی محله های شهری مطالعه موردی: شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.22059/jurbangeo.2019.266185.974

بهار حبیبیان؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد؛ کرامت الله زیاری


جایگاه مفهوم منفعت عمومی در فرایند شکل گیری مگامال: یک نظریه زمینه ای در خصوص تجربه ساکنین بافت های پیرامونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.22059/jurbangeo.2021.324419.1528

نیره دیاریان؛ فرشاد نوریان


ارزیابی موفقیت پیاده راه های شهری در جلب رضایت شهروندان، مقایسه تطبیقی پیاده راه های حافظیه و ارم شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.328495.1565

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا حقی


تحلیل و ارزیابی همبستگی های فضایی-کارکردی خدمات عمومی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2021.330194.1581

حجت اله رحیمی؛ حسن رحیمی


آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش زیرساخت داده‌های مکانی (نمونه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.22059/jurbangeo.2022.329758.1575

کیومرث حبیبی؛ سید محمد قانع زاده


تحلیل پیامدهای تخصصی شدن فعالیت های تجاری بر فضا های مجاور در منطقه 12 کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.330563.1584

احمد زنگانه؛ علی شماعی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ معصومه رادمنش


ارزیابی کیفیت ساختاری شبکه فضای سبز در محیط‌های شهری- مطالعه موردی منطقه 16 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.325283.1535

مجید رمضانی مهریان


مطالعه ارتباط ادراک محیطی و دلبستگی به مکان و اثر آن‌ها بر رفتارهای حامی محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.332929.1605

فرزانه هدفی؛ علی صرافی نیک


شناسایی و به کارگیری عوامل اصلی موثر در محلات شهر هوشمند به منظور تجدید حیات شهری بافت های ناکارآمد شهری (نمونه مطالعاتی: محله نظام آباد شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.328106.1562

سحرسادات بهشتی شیرازی؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ شقایق پرهیزگار


مروری

تدوین مدل ارزیابی فرم شهری با رویکرد تاب آوری فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1400

10.22059/jurbangeo.2022.333648.1610

مسعود شفیعی دستجردی؛ آزاده لک؛ علی غفاری


پژوهشی - کاربردی

واکاوی ابعاد کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی و ارائه راهکارهای ساماندهی محلات هدف (نمونه موردی: شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22059/jurbangeo.2022.330045.1578

اسماء مظفری نیا؛ علی مصیب زاده


بررسی تأثیر ساختار کالبدی - فضایی در توزیع سفرها و ترافیک شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22059/jurbangeo.2022.331608.1590

صابر محمدپور؛ سجاد شعبانی کلاچاهی


تحلیل تغییرات دسترسی به خدمات بیمارستانی شهر زنجان با استفاده از روش اندازه‌گیری دسترسی مکانی بالقوه در فاصله زمانی 1385-1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.331964.1593

فرهاد حسینعلی؛ نرمین ندیران؛ عبدالحمید قنبران


تبیین اهمیت/عملکرد عوامل کلیدی بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری( مطالعه موردی : شهر ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.334386.1619

رضا قادری؛ محمد رسولی؛ احمد مام شریفی؛ مژگان شیخی نسب


سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم (نمونه موردمطالعه: شهر نورآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.334746.1623

محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان


شهر همه شمول؛ رویکردی نوین در برنامه‌ریزی شهری(نمونه‌ موردی: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335543.1627

هادی حکیمی؛ فریدون بابایی اقدم؛ نادر تابعی


تحلیل شاخص‌های شهر دوستدار کودک در کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.339123.1662

زهرا سلطانی؛ مجید گودرزی؛ معصومه احمدوند


ارزیابی عوامل موثر بر حس تعلق شهروندان به فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان انقلاب بندر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1401

10.22059/jurbangeo.2022.337599.1653

سید نورالدین امیری؛ محمدحسین رستمی؛ سمانه دانایی


سنجش رضایتمندی شهروندان از محور غذا و تفریح در برندسازی شهری (نمونه موردی: شهرک‌توحید سبزوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.337299.1648

ندا پرتانیان؛ محمود جمعه پور


مقایسه تطبیقی ادراک امنیت زنان در محلات سنتی و جدید، نمونه‌های مطالعه بافت قدیم و شهرک نیایش در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22059/jurbangeo.2022.342934.1697

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده


سنجش و ارزیابی پروژه بازآفرینی فرهنگی - اجتماعی فضاهای عمومی با رویکرد ارتقای کیفیت محیطی و هویت محله‌ایی (مطالعه موردی: پیاده ‌گذرهای تاریخی شهر کاشان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.339760.1667

رسول حیدری سورشجانی؛ ابوذر وفایی؛ کامران دولتیاران


سنجش و ارزیابی میزان پراکنده رویی شهری (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.336711.1643

عامر نیک پور؛ منصوره یاراحمدی


تحلیل دلبستگی مکانی در شهر تبریز با بکارگیری مقیاس شهرهای هوشمند در دوران بیماری کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.342120.1687

علی زینالی عظیم


کاربست اصول و ملاحظات توسعه مجدد اراضی قهوه‌ای شهری (مطالعه موردی: پهنه صنعتی متروک در محله حکیمیه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.345604.1718

پارسا ارباب؛ گلاره البرزی


شناسایی و اولویت بندی شاخص های مسکن گروه های کم درآمد بر مبنای رویکردی ادراکی-ذهنی مورد پژوهی شهر بجنورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.335793.1631

مهران علی الحسابی؛ روزبه دادجو؛ سیدعبدالهادی دانشپور


سنجش درون استانی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی در شهرهای میانی و کوچک(نمونه مطالعاتی: شهر قزوین و ضیاءآباد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.340473.1676

آرمین اسلامی؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


تعیین شاخص های برندسازی منظر در دو سطح ابعاد و مولفه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344082.1703

صدیقه سلیمانی شیجانی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی رفیعیان؛ منصور یگانه


سنجش جدایی گزینی فضایی – اجتماعی گروه های تحصیلی و شغلی در شهر اربیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22059/jurbangeo.2022.344959.1711

مریم جامی اودولو؛ محمد حسن یزدانی؛ سمانه جلیلی صدرآباد