سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم (نمونه موردمطالعه: شهر نورآباد)

نوع مقاله : پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 5- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

شهر نورآباد همانند بسیاری از شهرهای دیگر با مشکلات عدیده‌ای از قبیل، بافت‌های فرسوده، مسکن نامناسب، کمبود خدمات اجتماعی و بهداشتی و آلودگی صوتی مواجه است که ادامه این روند باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به سلامت محیط و سلامت شهروندان خواهد شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی تحلیل بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری تی تست و جهت تبیین و مدل‌سازی اثرات نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای پژوهش نشان داد وضعیت شاخص‌های شهر سالم در محدوده موردمطالعه با میانگین 2/15 در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند و ضعیف برآورد می‌شوند. تحلیل یافته‌های منتج از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که مقدار بار عاملی شاخص ریشه دوم میانگین خطای مربعات برابر با (079/) است که نشان‌دهنده مطلوبیت مدل پژوهش می‌باشد. همچنین تحلیل مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که بعٌد سلامت بیشترین بار عاملی را با وزن (0/94) را دارا می‌باشد و کمترین بار عاملی هم به بعٌد کالبدی فیزیکی با وزن عاملی (0/64) تعلق دارد. در راستای ‌ارتقاء شاخص‌های شهر سالم و توزیع متوازن خدمات و امکانات می‌بایست سیاست‌های فضایی و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی و هدایت و سوق دادن آنها به سمت پهنه‌های محروم صورت گیرد که نقش مدیریت شهری و سازمان‌های مرتبط بسیار پررنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the health of urban settlements with emphasis on healthy city theory (Case study: Noorabad City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan yazdani 1
  • Reza Hashemi Masoomabad 2
  • Kamran Doolatyarian 3
1 Professor, Department of Geography and Urban Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 Ph.D. student, Department of Geography and Urban Planning, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 MSc, Department of Geography and Urban Planning, University Of Kashan, Esfahan, Iran
چکیده [English]

Noorabad City, like many other cities, is facing many problems such as worn-out structures, inadequate housing, lack of social and health services, and noise pollution. These problems will cause serious damage to the health of the environment and citizens. The present study employs a descriptive-analytical method for final evaluation and data analysis. This study uses t-test and structural equation modeling to explain and model the effects. The results of the t-test of the sample showed that the status of healthy city indicators in the study area with an average of 2.51 is not in an acceptable situation and is estimated to be poor. Analysis of the findings of structural equation modeling indicates that the amount of factor load of the root mean square error (RMSE) is equal to 0.079, which indicates the desirability of the research model. Also, the analysis of the second-order factor model showed that the health dimension has the highest factor load with a weight of 0.94 and the lowest factor load belongs to the physical dimension with a factor weight of 0.64. In order to promote the indicators of a healthy city and balanced distribution of services and facilities, spatial policies and planning should be based on creating a platform for attracting more private sector investment and directing them to disadvantaged areas where the role of urban management and related organizations is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Health "
  • Healthy City"
  • Structural Modeling"
  • ،"
  • Noorabad City