پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری (JURBANGEO) - مرور