نویسنده = یزدانی چهاربرج، رسول
تعداد مقالات: 2
2. مدل‌سازی گسترش کالبدی شهر مراغه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 323-341

10.22059/jurbangeo.2014.53059

میرنجف موسوی؛ رسول یزدانی چهاربرج