نویسنده = مهدیان ماهفروزی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات گسترش فضای سبز بر الگوی جزیرۀ گرمایی شهری (مطالعۀ موردی: بوستان ولایت)

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 85-99

10.22059/jurbangeo.2015.54441

مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی