نویسنده = جعفری مهرآبادی، مریم
تعداد مقالات: 2
2. سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-125

10.22059/jurbangeo.2017.63212

مریم جعفری مهرآبادی؛ اصغر شکرگزار؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده