نویسنده = حقی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش عوامل محیطی مؤثر بر احساس امنیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر همدان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 705-720

10.22059/jurbangeo.2018.220596.601

حسن سجادزاده؛ محمدسعید ایزدی؛ محمدرضا حقی