نویسنده = محمودی پاتی، فرزین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان در چهارمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر آمل (1392)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 299-322

10.22059/jurbangeo.2016.60636

عامر نیک پور؛ فرزین محمودی پاتی؛ مصطفی صفایی رینه