نویسنده = طاهونی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تأثیرگذار بروز وندالیسم در مبلمان شهری (مطالعۀ موردی: شهر تبریز)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 569-586

10.22059/jurbangeo.2016.62195

ابوالفضل قنبری؛ مهدیه طاهونی؛ ناصر قادری