نویسنده = الله یاری اصلی ارده، شمیلا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری (مطالعۀ موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)

دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-125

10.22059/jurbangeo.2017.63212

مریم جعفری مهرآبادی؛ اصغر شکرگزار؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده