نویسنده = جلالیان، سید اسحاق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارزش ویژۀ برند مقصد گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 333-348

10.22059/jurbangeo.2019.270214.1007

سید اسحاق جلالیان؛ مهدی سعیدی؛ محمد ویسیان