نویسنده = شکاری بادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های برنامه‌ریزی شهری در توسعة پایدار گردشگری شهر کاشان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 455-470

10.22059/jurbangeo.2018.242456.790

ابوذر وفایی؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی شکاری بادی